روان شناسی
من از یاد دادن آنچه كه یاد گرفته ام، هرگز خسته نشده ام. این تنها خدمت ناچیزی است كه می توانم آن را به خود نسبت دهم
 
 
سوء استفاده هر رفتاری است كه به قصد ایجاد كنترل و انقیاد یك انسان دیگر انجام می گیرد و می تواند استفاده از ترس, توهین و تجاوز كلامی یا جسمی را شامل شود. سوء استفاده عاطفی نوعی سوء استفاده است كه ماهیتاً عاطفی و هیجان است نه جسمی. سوء استفاده عاطفی هر چیزی را شامل می شود. سوء استفاده كلامی و انتقادگونه و فنون ظریفتری چون سرزنش, دستكاری و ترشرویی همه مثال هایی از سوء استفاده عاطفی هستند.سوء استفاده عاطفی مثل شستشوی مغزی است كه در آن بطور منظم اعتماد به نفس, ارزش شخصی, اعتماد به دریافت های شخصی و خود پنداره افراد تخریب می شود. سوء استفاده عاطفی چه بوسیله زخم زبان و تحقیر مداوم انجام گیرد و چه بوسیله تشر زدن یا تحت عنوان "راهنمایی" , "آموزش" و "پند" , نتیجه همیشه یكسان است. در واقع سوء استفاده شونده, هویت و ارزش شخصی خود را از دست می دهد. سوء استفاده عاطفی به هسته درونی شخص آسیب وارد می كند, زخمهایی ایجاد می كند كه عمیق تر و مزمن تر از جراحت های بدنی است.

انواع سوء استفاده عاطفی
سوء استفاده عاطفی اشكال مختلفی دارد. سه الگوی عام رفتار سوء استفاده گرایانه عبارتند از: پرخاشگری, انكار و ناچیز شماری.


پرخاشگری
? بد زبانی, متهم سازی, سرزنش, تهدید و دستور دادن, شكل های پرخاشگرانه سوء استفاده می باشند. رفتارهای پرخاشگرانه معمولاً مستقیم و آشكار هستند. مقام بلامنازعی كه سوء استفاده كننده از طریق بی اعتبار ساختن سوء استفاده شونده به دست آورد تعادل و خود مختاری حاكم بر روابط سالم بزرگسالی را از بین می برد. این الگوی ارتباطی والد _ كودك (كه شایعترین شكل سوء استفاده كلامی است) زمانی به آشكارترین وجه, خود را نشان می دهد كه سوء استفاده كننده وضع و حالت پرخاشگرانه به خود می‌گیرد.
? سوء استفاده پرخاشگرانه گاه می تواند شكل غیر مستقیم به خود بگیرد و حتی با رفتار "یاری كردن" خلط شود. انتقاد, نصیحت, ارائه راه حل ها, موشكافی, استنطاق و پرسش از یك شخص دیگر می تواند تلاشهای صادقانه برای كمك تلقی شود ولی در برخی موارد این رفتارها تلاشی در جهت تحقیر و كنترل یا خوار سازی است نه كمك. سوء استفاده كننده وقتی می گوید "من این را بهتر از همه می دانم" در لحن او قضاوت پنهانی است كه برای آن موقعیت نامناسب است و در روابط هم سطح, نابرابری ایجاد می كند.


انكار
? سوء استفاده كننده به منظور تحریف یا تكذیب دریافت های سوء استفاده شونده از جهان, ی اعتبار سازی را به كار می بندد. بی اعتبار سازی وقتی رخ می دهد كه سوءاستفاده كننده از قبول واقعیت امتناع می ورزد و آن را نمی پذیرد. برای مثال اگر سوء استفاده شونده اظهار دارد كه سوء استفاده كننده به او توهین كرده است سوء استفاده كننده مصرانه می گوید "من هرگز این كا را نكردم", "من نمی دانم تو درباره چه صحبت می‌كنی" و غیره.
? مضایقه كردن یك شكل دیگر انكار كردن است و شامل امتناع از شنیدن, امتناع از رابطه برقرار كردن و قهر كردن می شود. این شیوه انكار, گاه "اصلاح از طریق سكوت" خوانده می شود.
? مقابله كردن زمانی اتفاق می افتد كه سوء استفاده كننده شخص تحت سوء استفاده را بخشی از خود تلقی می كند و هر نظر یا احساسی را كه بین آنها تفاوت ایجاد می كند, انكار می كند.


ناچیز شماری
? ناچیز شمردن شكل افراطی انكار است. در این شیوه سوء استفاده كننده حادثه ای را كه اتفاق افتاده انكار نمی كند ولی تجربه یا واكنش عاطفی سوء استفاده شونده را در قبال آن حادثه زیر سؤال می برد. عباراتی چون "تو بیش از حد حساس هستی", "تو خیلی اغراق می كنی" یا "تو از كاه كوه می سازی" همگی بیان‌كننده این نكته هستند كه عواطف و دریافت های سوء استفاده شونده معیوبند و نباید به آنها اعتماد كرد.
? ناچیز شماری زمانی رخ می دهد كه سوء استفاده كننده می گوید آنچه شما انجام داده اید یا گفته اید, نامربوط و بی اهمیت است. این فن شكل ظریف ناچیز شماری است.
انكار كردن و ناچیز شماری, آسیب زننده هستند. این دو روش علاوه بر پایین آوردن عزت نفس, ایجاد تعارض و نامعتبر ساختن واقعیت, احساسات و تجارب, در واقع می توانند دریافت ها و تجربه عاطفی شما را زیر سوال ببرند و بی اعتبار سازند.


درك روابط سوء استفاده گرانه
هیچ كس نمی خواهد در یك رابطه سوء استفاده گرانه قرار گیرد ولی افرادی كه از سوی والدین یا اشخاص مهم دیگر مورد سوء استفاده كلامی قرار می گیرند اغلب خودشان در مقام یك بزرگسال در موقعیت های مشابه, سوء استفاده گرانه عمل می كنند. اگر والدین بر تجارب و هیجانات شما نام بگذارند و درباره رفتارهای شما داوری كنند شما یاد نمی گیرید معیارهای خاص خودتان را شكل دهید, دیدگاه خاص خودتان را بپرورانید و بر احساسات و دریافت های خود متكی باشید.در نتیجه وقتی یك سوء استفاده كننده عاطفی در برابر شما شكل و حالت یك كنترل كننده را می گیرد همان احساسات پیشین و حتی آرامش بخش به شما دست می دهد هر چند چنین احساساتی مخرب هستند.
افراد مورد سوء استفاده قرار گرفته اغلب گرفتار احساساتی چون ناتوانی, آزار, ترس و خشم هستند: نكته طنز آمیز این است كه سوء استفاده كننده ها هم گرفتار همین احساسات هستند خود سوء استفاده كننده احتمالاً در یك محیط عاطفی سوء استفاده گرانه بار آمده و در چنین محیطی است كه آنها سوء استفاده گری را به عنوان شیوه مقابله با احساسات ناتوانی, آزار, ترس و خشم خود انتخاب می كنند.
در نتیجه سوء استفاده كننده ها به سوی اشخاصی جذب می شوند كه خودشان را ناتوان و درمانده می یابند, كسانی كه یاد نگرفته اند برای احساسات, دریافت ها یا دیدگاه های خود ارزش قائل شوند, چنین واكنش هایی به سوء استفاده كننده ها اجازه می دهد تا احساس امنیت و كنترل بیشتری كنند و از مقابله با احساسات و دریافت های خود اجتناب كنند.
نخستین گام به سوی تغییر, شناسایی الگوی روابط شما مخصوصاً با اعضای خانواده و سایر اشخاص مهم است. فقدان صراحت و وضوح در نوع رابطه ای كه شما با اشخاص مهم برقرار می كنید می تواند به شیوه های مختلف خود را نشان دهد. برای مثال, ممكن است در برخی موارد به عنوان یك " سوء استفاده كننده" عمل كنند و در برخی موارد دیگر به عنوان یك " سوء استفاده شونده"، شناختن خود و درك گذشته خود می تواند از ایجاد مجدد روابط سوء استفاده گرانه در زندگی شما پیشگیری كند.


آیا شما از خود سوء استفاده می كنید؟
معمولاً به اشخاصی كه مطابق انتظار ما رفتار می كنند اجازه ورود به زندگی خود را می دهیم. اگر در خود احساس حقارت و اهانت كنیم دوستان یا اشخاصی را در زندگی انتخاب می كنیم كه این احساسات را در ما برانگیزند. اگر برخورد منفی دیگران را تحمل می كنیم یا با دیگران برخورد منفی می كنیم, ممكن است با خود نیز به شیوه یكسان برخورد كنیم. برای اینكه بدانید آیا یك سوء استفاده كننده هستید یا سوء استفاده شونده, به نحوه رفتار و برخورد با خود توجه كنید. چه چیزهایی به خود می گوئید؟ آیا افكاری چون "من یك احمقم" یا "هرگز نشده كاری را درست انجام دهم" در ذهن شما مسلط هستند؟ عشق ورزیدن به خود و دل نگرانی درباره خود, عزت نفس را افزایش می دهد و امكان روابط سالم را فراهم می سازد.


حقوق پایه در یك رابطه
اگر شما روابط عاطفی سوء استفاده گرانه داشته اید، ایده روشنی درباره رابطه سالم ندارید. نكات زیر حقوق پایه ای است كه می باید همیشه در روابط دو سویه و متقابل مد نظر باشند.
حق دارید انتظار نیت و رفتار خوب از دیگران داشته باشید.
حق دارید مورد حمایت عاطفی قرار بگیرید.
حق دارید دیگران به شما گوش فرا دهند و احترام آمیز پاسخ گویند.
حق دارید نظر خاصی داشته باشید حتی اگر دوست شما نظر متفاوتی داشته باشد.
حق دارید به احساسات و تجربه شما به عنوان امری واقعی نگاه شود.
حق دارید بابت هر شوخی و رفتار بی ادبانه ای, عذر خواهی صادقانه ای دریافت كنید.
حق دارید بابت سؤالاتی كه می توانید بپرسید پاسخ های روشن و مطلع كننده دریافت كنید.
حق دارید به دور از تهمت و سرزنش زندگی كنید.
حق دارید به دور از انتقاد و داوری زندگی كنید.
حق دارید در مورد كار و علایق شما با احترام صحبت شود.
حق دارید تشویق شوید.
حق دارید به دور از تهدید عاطفی یا فیزیكی زندگی كنید.

حق دارید به دور از خشم و نفرت زندگی كنید.
حق دارید با نام و عنوانی كه ارزش شما را كاهش می دهد, خوانده نشوید.
حق دارید به جای دستور گرفتن, احترام آمیز از شما درخواست شود.


چه می توانید انجام دهید؟
اگر مایلید درباره سوء استفاده عاطفی بیشتر بدانید می توانید به مركز مشاوره دانشگاه مراجعه كنید. یك مشاور با تجربه می تواند منافع مفید در اختیار شما بگذارد و به شما كمك كند تا تاثیرات سوء استفاده عاطفی را بشناسید و شیوه های سالم رابطه برقرار كردن با دیگران و توجه به نیازهای موجود خود را یاد بگیرید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه بیست و نهم اسفندماه سال 1398 01:08
hey there and thank you for your information - I've definitely picked up something new from right here.

I did however expertise a few technical points using this website,
since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get
it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I'm complaining, but slow loading instances times will
sometimes affect your placement in google and could damage
your quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my e-mail and can look
out for a lot more of your respective fascinating content.
Make sure you update this again very soon..
دوشنبه سی ام دیماه سال 1398 21:43
Yay google is my world beater assisted me to find this
outstanding web site!
دوشنبه بیست و سوم دیماه سال 1398 05:35
Thanks for some other informative blog. The place else could I get that kind of info
written in such an ideal approach? I've a challenge that I'm
simply now operating on, and I have been on the look out for such information.
پنجشنبه چهاردهم آذرماه سال 1398 10:17
This design is incredible! You obviously
know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was
almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
سه شنبه پنجم آذرماه سال 1398 06:16
Hi there would you mind letting me know which hosting company you're working with?
I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and
I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend
a good hosting provider at a reasonable price? Kudos, I appreciate it!
یکشنبه سوم آذرماه سال 1398 01:13
You should take part in a contest for one of the best
websites on the net. I most certainly will recommend
this website!
پنجشنبه بیست و سوم آبانماه سال 1398 17:03
I was curious if you ever thought of changing the structure of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
Maybe you could space it out better?
پنجشنبه دوم آبانماه سال 1398 07:10
I needed to draft you the very little remark to finally
give thanks again for the striking strategies you've documented on this page.
This has been quite open-handed with you to present extensively precisely what a lot of people would have marketed for an ebook to earn some dough on their own, principally now that you could
possibly have tried it if you considered necessary.
These points also worked as a easy way to fully grasp that
other people have similar dreams the same as my very own to understand very much more on the topic
of this matter. I'm sure there are numerous more
pleasurable sessions in the future for individuals who go through your blog.
پنجشنبه چهاردهم شهریورماه سال 1398 17:28
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site offered us with valuable information to work on.
You've done a formidable job and our whole community will be thankful to you.
پنجشنبه هفدهم مردادماه سال 1398 06:19
Good write-up, I'm normal visitor of one's website, maintain up the excellent
operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.
شنبه دوازدهم مردادماه سال 1398 10:55
Hi there, I found your blog by means of Google even as looking for a comparable subject, your site got here up, it seems good.

I have bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, simply changed
into alert to your weblog through Google, and found that it's truly informative.
I am going to be careful for brussels. I will
appreciate if you happen to proceed this in future.
Many folks will probably be benefited out of your writing.

Cheers!
جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 18:34

What's up all, here every one is sharing such familiarity, therefore it's nice to read this blog, and I used to pay a visit this website all the time.
جمعه ششم اردیبهشتماه سال 1398 07:13
当店スーパーコピーブランド商品とともに、高品質と安心をお届けいたします!送料無料!
جمعه ششم اردیبهشتماه سال 1398 07:13
腕時計コピー
جمعه ششم اردیبهشتماه سال 1398 07:12
ロレックススーパーコピー等のオリジナルと同等品質のスーパーコピー時計の通販です。2018スーパーコピー腕時計老舗、2年品質無料保証です
شنبه چهاردهم مردادماه سال 1396 23:45
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and
was hoping maybe you would have some experience with something like
this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
new updates.
شنبه هفتم مردادماه سال 1396 08:29
I know this if off topic but I'm looking into starting
my own weblog and was wondering what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% positive. Any tips or advice would
be greatly appreciated. Cheers
پنجشنبه بیست و چهارم فروردینماه سال 1396 05:27
Ahaa, its nice dialogue on the topic of this article
here at this weblog, I have read all that, so now me also commenting at this place.
چهارشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1396 16:52
Your style is very unique in comparison to other folks I have read stuff from.
Many thanks for posting when you have the opportunity,
Guess I'll just book mark this blog.
سه شنبه بیست و دوم فروردینماه سال 1396 02:01
This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
Short but very accurate info… Thanks for sharing this
one. A must read article!
دوشنبه بیست و یکم فروردینماه سال 1396 08:12
Hello! I realize this is somewhat off-topic however I needed to ask.
Does managing a well-established website such as yours require a massive amount work?

I'm completely new to operating a blog however I do write in my journal every day.
I'd like to start a blog so I can easily share my
own experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring blog owners.
Thankyou!
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1392 17:24
سلام میشه یه مطالبی در مورد چگونه علاقه خود به درس خواندن درس هایی که دوسش ندارم بدی؟؟ ممنونتون میشم
چهارشنبه یکم خردادماه سال 1392 20:52
راه های فراموش کردن عشق رو هم بگین مرسی اس م
سه شنبه سوم اردیبهشتماه سال 1392 11:49
شلام
ممنون از مطالب بسیار جالبی که نوشته و فراهم اورده اید . موفق باشید . فاصله سطرها خیلی کم است و چشم ناراحت می شود . موفق باشی .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام به وبلاک من خوش اومدید من علیرضا 23 ساله فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه یزد
ساکن یزدم
خیلی خوشحال میشم با نظراتتون من را راهنمایی کنید

مدیر وبلاگ : علی رضا دره زرشکی
صفحات جانبی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطلبی بذارم

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
من و تو

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو